Hjem Offentlige dokumenter Samarbeidspartnere Tidsplan for prosjektet Møter Rapporter Kontakt oss Medlemmenes arena
Entreprenørskap

Begge Trøndelagsfylkene og Jämtland utgjør en region sterkt preget av primærnæringer. I store deler av regionen ser en nedgang i folketall og vanskeligheter med opprettholdelsen av kvaliteten i lokalsamfunnene. Innenfor de rurale delene av regionen viser befolkningsstrukturen en skjev fordeling både når det gjelder kjønns- og alderssammensetning. Enkelte områder i regionen står overfor uttynning og påfølgende forringelse av et bredt nok velferds- og fritidstilbud.

For å kunne endre utviklingen er det nødvendig å forløse en prosess som bidrar til et utvidet samarbeid for større verdiskapning, og hvor omstillingsevne blir viktig. Et økende antall nyetableringer, samt tiltak for å oppgradere/forsterke eksisterende bedrifter blir viktig. Vi trenger en kultur for å bringe entreprenørkompetanse ut til markedet, og vi må fremme en større forståelse for innovasjon og entreprenørskap generelt. Denne oppgaven er formidabel, og vil kreve betydelige ressurser.

Dette er også fokus for delprogrammet "Nordens Grønne Belte" (Jämtland Län og Trøndelag). I følgende notat skisseres satsningsområder og strategier for Interreg IIIA i tidsrommet 2000 - 2006, der kompetanseutvikling, næringsutvikling og miljø fremstår som sentrale punkt. Fra "Fylkesplan 2000 — 2003 for Nord-Trøndelag" kan en lese:

"Utvikling av entreprenørskap hos enkeltpersoner, oppbakking av små innovasjonsmiljøer som det finnes flere av i fylket, samordne innsatsen mot de regionale verdiskapingsmiljø som Nord-Trøndelag har, vil alle være viktige elementer i nyskapings og omstillingsarbeidet."

En slik utvikling vil øke behovet for kompetanseoverføring. I de siste årene har det vært sterkere fokus på at universiteter og høgskoler, via deres FOU-aktiviteter, skal spille en mer aktiv rolle i entreprenørskap, innovasjon og næringsutvikling i regionene. Signaler om dette er særlig gitt gjennom Forskningsmeldingen 1998-99.

Næringslivet i regionen signaliserer at universitet- og høgskolesystemet har et uutnyttet potensiale når det gjelder medvirkning til næringsutvikling både i entreprenørsammenheng og for videreutvikling av eksisterende bedrifter. Entreprenørskap og innovasjon er helt nødvendig for at næringslivet skal kunne opprettholde sin utviklingsevne og konkurransestyrke på lengre sikt. Entreprenørskap og innovasjon krever oppbygging av spesialisert kompetanse for aktørene, og er disse lokalisert i dynamiske næringsmiljø kan mye kompetanse og ideer hentes fra lokalmiljøet. I vår region er det imidlertid få slike lokale miljøer. Entreprenørskap omhandler etablering av nye bedrifter, og da gjerne bedrifter som representerer nyskaping. Innovasjon og entreprenørskap er kjernen i dynamiske næringsmiljøer. Dette er viktig for å skape konkurransedyktige bedrifter og nyutvikling, og for å støtte opp om de dynamiske prosessene som er grunnlaget for vekst og omstilling. For å få etablert slike prosesser må alle aktører aktivt stimulere med oppbygging/overføring av kompetanse.

   forsiden I kontakt oss I innlogging I webmaster